เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับการเข้าและการใช้ เว็บไซต์ W-II Thailand (www.w-ii.co.th) ซึ่งเป็นของและดำเนินงานโดยบริษัท ซูปเปอร์ไฟน์ แบงค์ค๊อค จำกัด เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว (“เงื่อนไขและข้อกำหนด”) ใช้บังคับการใช้งานและการลงทะเบียนของท่านกับ www.w-ii.co.th (“เว็บไซต์”) ในการเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ ท่านยินยอมให้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้านล่างมีผลผูกพัน โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใด หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนด โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือหากในเวลาในก็ตาม ท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้อีกต่อไป โปรดหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทันที บริษัทซูปเปอร์ไฟน์ แบงค์ค๊อค จำกัด (“เจ้าของ/   ผู้ควบคุมเว็บไซต์”) อาจแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ในเวลาใดก็ตาม และ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับทันทีเมื่อลงประกาศข้อตกลงที่แก้ไขแล้วบนเว็บ ไซต์ ท่านตกลงที่จะตรวจสอบข้อตกลงเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว และจะถือว่าการเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านเป็นการยอมรับ ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วอย่างชัดแจ้ง 

­

การเข้าถึงเว็บไซต์

เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการใช้รูปลักษณะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในเวลาใดก็ ตาม รวมถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิด เว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้เนื่องจาก การบำรุงรักษา (ท่านจะเปลี่ยนเข้าไปยังหน้า “ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาระบบ” ) หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ปกติ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

 

การส่งสินค้าระหว่างประเทศ

W-II Thailand ไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับเขตของมลรัฐ/จังหวัดในประเทศของท่าน หลังจากท่านซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์แห่งนี้และสินค้าได้จัดส่งไปยังที่ อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านให้ไว้ จะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากร ฯลฯ (ในบางกรณี) ตาม มลรัฐ/จังหวัดในประเทศของท่าน และการชำระภาษีศุลกากรดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน

 

การเชื่อมโยงหลายมิติ

เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์อาจให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกกับท่าน และเนื้อหาบางอย่างที่ปรากฏอยู่เพื่อให้เริ่มต้นจากเว็บไซต์อาจจัดให้โดยผู้ ให้บริการข้อมูลภายนอก เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ไม่ให้การรับรองอะไรก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ที่ท่านอาจเข้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เป็นของ W-II Thailand โปรดเข้าใจด้วยว่าเว็บไซต์นั้นไม่ได้ขึ้นกับเว็บไซต์นี้ และเจ้าของ/ ผู้ควบคุมเว็บไซต์ไม่มีอำนาจการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น แม้ว่าเว็บไซต์จะให้ข้อมูลหรือบริการแก่เจ้าของเว็บไซต์นั้นก็ตาม อนึ่ง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เป็นของ W-II Thailand ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ให้การรับรองหรือยอมรับ ความรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์นั้น ในความเป็นจริงแล้วเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ได้ปฏิเสธความรับผิดและความรับ ผิดชอบทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับเนื้อหาดังกล่าวแล้ว

 

การตอบสนองต่อคำร้องขอทางออนไลน์

เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์อาจเสนอให้ข้อมูลหรือวัตถุสิ่งของผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างอื่นไปยังบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในบางครั้งบาง คราว เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอข้อมูลหรือวัตถุสิ่ง ของ หรือหยุดการให้ข้อมูลหรือวัตถุสิ่งของดังกล่าวต่อบุคคลใดด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยดุลยพินิจอันเด็ดของของตน

 

ลิขสิทธิ์ของหลักประกันการตลาด

ลิขสิทธิ์ในเอกสารและวัตถุสิ่งของในเว็บไซต์นี้เป็นของและอนุญาตให้กับ W-II Thailand ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้วัตถุสิ่งของเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ทางการ ค้า ท่านอาจบรรจุลง พิมพ์ และเก็บสำเนาของวัตถุสิ่งของดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ทาง การค้า รูปภาพของบุคคลหรือสถานที่ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นทั้งทรัพย์สินของและ ต้องนำไปใช้โดยได้รับการอนุญาตจาก W-II Thailand ห้ามท่านหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้รูปภาพเหล่านี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากข้อตกลงฉบับนี้หรือการอนุญาตเฉพาะจาก ที่อื่นใดบนเว็บไซต์ การใช้รูปภาพเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ข้อมูล และกฎระเบียบและบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

สิ่งใดก็ตามบนเว็บไซต์ไม่ได้ตีความโดยนัยหรือเป็นอย่างอื่นว่าให้การ อนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใดที่ แสดงอยู่บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ/ผู้ ควบคุมเว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ W-II Thailand จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างรุนแรงตามขอบเขตสูงสุดของ กฎหมาย

 

การบอกกล่าว

W-II Thailand อาจส่งหนังสือบอกกล่าวโดยวิธีใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การบอกกล่าวโดยทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งส่งทางจดหมายไปยังที่อยู่ของท่านตาม ประวัติที่มีอยู่ในข้อมูลบัญชีของ W-II Thailand ข้อมูล ความคิด ข้อเสนอแนะทั้งหมดหรือการสื่อสารอื่นใดที่ท่านส่งมายัง W-II Thailand เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่อยู่บนเว็บไซต์จะไม่เป็นความลับ W-II Thailand และบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือจะมีอิสระในการทำสำเนา ใช้ เปิดเผย หรือแจกจ่ายการสื่อสารนั้น โดยไม่มีข้อจำกัดหรือภาระผูกพัน

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ W-II Thailand หรือ เจ้าของเว็บไซต์ที่ได้มอบสิทธิและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว

 

การใช้งานเว็บไซต์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่

 1. ส่งสาร สารสนเทศ ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น (“วัตถุสิ่งของ”) ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นภัยคุกคาม ไม่ถูกต้อง ก่อกวน หลอกหลวง ทำลายชื่อเสียง หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท หรืออื่นใดที่น่ารังเกียจ ซึ่งอาจ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ข้อมูล
 2. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองคภาวะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ หัวหน้าห้องสนทนา ผู้นำทาง หรือเจ้าบ้าน หรือกล่าวอย่างอวดอ้างหรือแถลงอย่างเป็นเท็จถึงการเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ องคภาวะใด
 3. ลงประกาศหรือส่งวัตถุสิ่งของใดที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะทำสำเนา แสดง หรือส่งภายใต้กฎหมายใดหรือภายใต้ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือเกี่ยวกับความไว้ วางใจ (เช่น ข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูล)
 4. ลงประกาศหรือส่งวัตถุสิ่งของใดที่มีไวรัสหรือข้อมูลที่วิบัติ
 5. ลบคุณสมบัติของผู้เขียน การบอกกล่าวทางกฎหมาย หรือตำแหน่งหรือป้ายที่แสดงความเป็นเจ้าของที่คุณบรรจุขึ้นยังลักษณะพิเศษการสื่อสารใด
 6. ใช้ลักษณะพิเศษการสื่อสารของเว็บไซต์ในวิธีการที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ ทรัพยากรที่มีอยู่ต่อผู้ใช้งานอื่นๆ (เช่น การตะโกนที่มากเกินควร การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือระดมลงประกาศอย่างต่อเนื่องด้วยข้อความซ้ำซาก)
 7. ลงประกาศหรือส่งโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ วัตถุสิ่งของที่ส่งเสริมการขาย “จดหมายขยะ” “ข่าวขยะ” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแชร์ลูกโซ่” หรือรูปแบบอื่นใดของการร้องขอหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ประวัติย่อ เช่น ความคิดเห็นและการบอกกล่าวที่เป็นเชิงการค้าหรืออย่างอื่น
 8. ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ
 9. บรรจุขึ้นหรือส่งวัตถุสิ่งของที่ฝ่าฝืนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ของบุคคลใด
 10. ลบหรือแก้ไขวัตถุสิ่งของที่ลงประกาศไว้โดยบุคคลหรือองคภาวะอื่นใด
 11. จัดดำเนินการหรือแสดงเว็บไซต์เป็นอย่างอื่นโดยใช้การวางโครงหรือเทคโนโลยีในการนำทางที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ
 12. จดทะเบียน สมัครเข้าเป็นสมาชิก พยายามที่จะจดทะเบียน พยายามที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ออกจากการเป็นสมาชิก หรือพยายามที่จะออกจากการเป็นสมาชิกบุคคลใดต่อสินค้าหรือบริการใดของเจ้า ของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ หากท่านไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวจากบุคคลนั้น

 

ท่านยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และ อินเทอร์เน็ต เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ให้บริการเว็บไซต์   และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกัน การรับรองหรือการลงนามรับรองอะไรก็ตามทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันกรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยนัยของสภาพการใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะ สมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้ผ่านทางการบริการหรือบนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป และเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดที่ เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากธุรกรรมใด ท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวที่จะประเมินความถูกต้อง ความครบสมบูรณ์ และความเป็นประโยชน์ของข้อคิดเห็น คำแนะนำ บริการ สินค้า และข้อมูลอื่นทั้งหมดที่จัดให้ผ่านทางการบริการหรือบนอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไป

 

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อ (1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นผลจากการกระทำ หรือทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล หรือสิ่งที่มีลักษณะเดียวกัน) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการ หรือข้อมูล หรือธุรกรรมที่อยู่ในการบริการหรือที่บรรจุลงจากการบริการ หรือความล่าช้าของข้อมูลหรือบริการดังกล่าว แม้ว่าเจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเจ้าของ/ผู้ ควบคุมเว็บไซต์ได้รับทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ (2) ข้อเรียกร้องใดอันเนื่องมาจากความผิดพลาด การละเลย หรือความไม่ถูกต้องอย่างอื่นในบริการและ/หรือวัตถุสิ่งของ หรือข้อมูลที่บรรจุลงมาผ่านทางการบริการ

 

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ วัตถุสิ่งของ และสินค้าได้จัดไว้ให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันแบบใดก็ตามทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ทั้งนี้ ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ปฏิเสธการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของสภาพการใช้ประโยชน์ได้ในเชิง พาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าหน้าที่การทำงานต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือ ปราศจากความผิดพลาด จะมีการแก้ไขความบกพร่อง หรือมีการดำเนินการให้เว็บไซต์นี้หรือเครื่องแม่ข่ายที่ทำให้เว็บไซต์ทำงาน นั้นไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายผ่านการดูแลขนาน เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวกับ การใช้วัตถุสิ่งของในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเพียงพอ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมกับเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือเป็นอย่างอื่น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่นำมาบังคับใช้กับท่าน

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และทำให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ และบุพการี ทายาท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงานในอดีตและปัจจุบัน กรรมการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการข้อมูล ทนาย ตัวแทน และผู้ออกใบอนุญาต (รวมเรียกว่า “ตัวแทนของบริษัทคอนซูเมอร์ส ดีไซร์ เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น และ ดิ อินซ์ไปร์-อี ทีม”) ไม่เป็นอันตรายจากหรือต่อความรับผิด ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าจ้างทนาย) ใดหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบริษัทคอนซูเมอร์ส ดีไซร์ เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น และ ดิ อินซ์ไปร์-อี ทีม หรือ ตัวแทนใดของบริษัทคอนซูเมอร์ส ดีไซร์ เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น และ ดิ อินซ์ไปร์-อี ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องอันเกิดจากการที่ท่านใช้หรือกล่าวอ้างว่าใช้เว็บไซ ต์นี้ หรือเกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้ หรือการรับรอง การรับประกัน และข้อสัญญาที่ท่านได้กระทำโดยเห็นด้วยกับเงื่อนไขและกำหนดดังกล่าว เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์สงวนสิทธิด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองที่จะยอมรับการ ป้องกันและควบคุมที่เป็นสิทธิขาดแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้ การชดใช้ค่าเสียหายจากท่าน โดยในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงที่ให้ความร่วมมือตามสมควรกับการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าวของ เจ้าของ/ผู้ควบคุมเว็บไซต์ 

เงื่อนไขและข้อกำหนดจะตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยไม่ขัดแย้งกับหลักการของกฎหมาย  

 

ข้อตกลงทั้งหมด

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการ ซึ่งได้สรุปไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งาน (ข้อตกลงนี้)

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

      เพื่อคงการเป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้าทั่วโลกในการจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยสร้างเสริมความงามและการมี สุขภาพดีด้วยวิธีที่สะดวกสบายและมีราคาย่อมยาว

 

ค่านิยม

     INTEGRITY (ความซื่อสัตย์สุจริต) – สื่อสารด้วยความจริงใจเพื่อให้คุณค่า โดยตื่นตัวกับปัญหาที่อยู่ภายในการดำเนินงานของเรา และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

     RESPECT (ความเคารพ) – ปฏิบัติตามต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการได้รับ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน”

     CLIENT and STRATEGIC FOCUS (ลูกค้าและจุดสำคัญเชิงกลยุทธ์) – สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดเพื่อให้ตระหนักถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     RESPONSIVENESS (การตอบสนองได้ง่าย) – ให้ความสนใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทันที

Live Chat Support (online)