สารจากผู้บริหาร

(ความซื่อสัตย์สุจริต) สื่อสารด้วยความจริงใจเพื่อให้คุณค่า โดยตื่นตัวกับปัญหาที่อยู่ภายในการดำเนินงานของเรา และใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

 

(ความเคารพ) ปฏิบัติตามต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการได้รับ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน”

 

(ลูกค้าและจุดสำคัญเชิงกลยุทธ์) สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดเพื่อให้ตระหนักถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

(การตอบสนองได้ง่าย) – ให้ความสนใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทันที

Live Chat Support (online)